MOST CETINA - RADOVI U TIJEKU

Lokacija /// BRZA CESTA STOBREČ-OMIŠ /// Izvođač: STRABAG d.o.o. /// Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o./// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o.

ROŠTILJNA KONSTRUKCIJA

Lokacija /// ISTARSKI IPSILON, DIONICA IVOLI-CEROVLJE /// Investitor: BINA-ISTRA /// Glavni projektant: IPZ d.o.o. /// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o.

MOST RJEČINA

Lokacija /// OBILAZNICA RIJEKE, JUŽNI KOLNIK /// Investitor: AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d. /// Glavni projektant: RIJEKAPROJEKT d.o.o. /// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o.

KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA

Lokacija: RIJEKA /// Investitor: LUČKA UPRAVA RIJEKA /// Građevinski projekt: RIJEKAPROJEKT d.o.o. /// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o.

SANACIJA POKOSA VELA DRAGA

Lokacija: POKOS VELA DRAGA KOD TUNELA UČKA /// Investitor: BINA-ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE /// Izvedbeni projekt: OpusGEO d.o.o.

KONTEJNERSKI TERMINAL BRAJDICA

Lokacija: RIJEKA /// Investitor: LUČKA UPRAVA RIJEKA /// Građevinski projekt: RIJEKAPROJEKT d.o.o. /// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o.

DRŽAVNA CESTA D8 PILOTSKA STIJENA

Lokacija: DRŽAVNA CESTA D8, STOBREČ – DUGI RAT – OMIŠ /// Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o. /// Građevinski projekt: INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD d.d. /// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o.

LUKA GAŽENICA ZADAR

Lokacija: ZADAR /// Investitor: LUČKA UPRAVA ZADAR /// Građevinski projekt: RIJEKAPROJEKT d.o.o. /// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o. /// Izvođač: POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR BRAJDICA, NOVI IZVLAČNJAK

Lokacija: RIJEKA /// Investitor: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. /// Građevinski projekt: RIJEKAPROJEKT d.o.o. /// Geotehnički projekt: OpusGEO d.o.o.