Istražni radovi

Državna cesta: čvor “Donja Zdenčina” (Autocesta A1) – most na Kupi kod Lasinje

Geotehnički istražni radovi – geotehnički elaborat  za trasu i objekte Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Novi obalni zid u sklopu uređenja „Trga palih boraca“ u Selcu

Geotehnički istražni radovi - Geotehnički elaborat za glavni projekt Investitor: Grad Crikvenica Godina: 2015.

Ribarska luka - produženje postojećeg lukobrana u luci Krk

Geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekt Investitor: Županijska lučka uprava Krk Godina: 2015.

Spojna cesta od obilaznice Vrbovca do Ivanić Grada (D43), duljine 18,0 km

Geotehnički istražni radovi i idejni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015.

Autocesta A4 Zagreb - Goričan, dionica: Goričan - granica Republike Mađarske, rekonstrukcija spoja na granični prijelaz Goričan

Geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2015.

Brza cesta Dubrovnik (Osojnik) - Debeli Brijeg, dionica: Plat - Čilipi - 1. Faza

Geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekti za trasu, tunele i objekte Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015.

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora rijeka brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica - 2. izgradnja novog izvlačnjaka / faza 2.

Geotehnički istražni radovi za predusjek i tunel i  glavni geotehnički projekt predusjeka Investitor: Lučka uprava Rijeka
HŽ Infrastruktura d.o.o.
Jadranska Vrata d.d.
Godina: 2014.

Autocesta A3 Zagreb – Lipovac, dionica: Lipovljani - Novska, čvor Lipovljani

Geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2013.

Marina Antenal (morski dio marine) – Novigrad

Geotehnički istražni radovi i elaborat za potrebe idejnog rješenja Investitor: Antenal d.o.o. Godina: 2012.

Istarski ipsilon A8, dionica: Lupoglav - Vranja, Faza 2b – Dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012.

Istarski Ipsilon A8, dionica: Cerovlje - Lupoglav, Faza 2b – Dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012.

Istarski ipsilon A8, dionica: Ivoli - Cerovlje, Faza 2b – dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012.

Istarski ipsilon A8, dionica: Rogovići – Ivoli, Faza 2b – Dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012.

Autocesta A12, dionica:Gradec – Sokolovac, poddionica:Kloštar Vojakovački - Velika Mučna

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2012.

Kontejnerski terminal Zadar

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekt Kontejnerski terminal Zadar Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2011.

Autocesta A12, dionica:Gradec – Sokolovac, poddionica: Gradec – Kloštar Vojakovački

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2010.