Prometne građevine

Državna cesta: čvor “Donja Zdenčina” (Autocesta A1) – most na Kupi kod Lasinje

Geotehnički istražni radovi – geotehnički elaborat  za trasu i objekte Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Infrastrukturna građevina Radničke ceste od Slavonske avenije do Domovinskog mosta 3. etapa – zona nadvožnjaka željezničke pruge

3. etapa - zona nadvožnjaka željezničke pruge - glavni geotehnički projekt Investitor: Grad Zagreb Godina: 2015

Spojna cesta od obilaznice Vrbovca do Ivanić Grada (D43), duljine 18,0 km

Geotehnički istražni radovi i idejni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Prilazna cesta u ulici Antuna Kalca, Pazin

Glavni građevinski projekt - potporni zidovi Investitor: Grad Pazin Godina: 2015

Studija varijantnih rješenja vođenja prometa u koridoru državne ceste D36 na dionici: Žažina – Sisak

Inženjersko-geološki i hidrogeološki izvještaj za idejno rješenje Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Sjeverna obilaznica Preloga

Inženjersko-geološki i hidrogeološki izvještaj za idejno projekt Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Autocesta A4 Zagreb - Goričan, dionica: Goričan - granica Republike Mađarske, rekonstrukcija spoja na granični prijelaz Goričan

Geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2015

Državne ceste D66 i D401, na dionici: Istarski ipsilon (čvor Pula) – zračna luka Pula

Inženjersko-geološki i hidrogeološki izvještaj za idejno rješenje Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Državna cesta DC414, Dionica: Đonta Doli – Šparagovići od km 0+000,00 do km 18+072,82

Studija utjecaja na okoliš - inženjerskogeološko, seizmotektonske i hidrogeološke značajke Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Brza cesta Dubrovnik (Osojnik) - Debeli Brijeg, dionica: Plat - Čilipi - 1. Faza

Geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekti za trasu, tunele i objekte Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2015

Županijska cesta 5011 Buzet - Vodice, Most Krbavčići

Geotehničko mišljenje o stanju terena i ujecaju na objekt Investitor: Županijska uprava za ceste Istraske županije Godina: 2014

Državna cesta D74, Bednja - Lepoglava, dionica 001 , dio ceste od km 1+900 do km 2+900

Geotehnički elaborat za glavni projekt Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2014

Autocesta Zagreb – Macelj

Izvedbeni projekt sanacije pokosa usjeka -  5 lokacija Investitor: Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. Godina: 2014

Državna cesta D523

Geotehnički elaborat za rekonstrukciju državne ceste D523 od raskrižja „Šmrika“ do uklapanja u dionicu „Sv. Kuzam – Križišće“ Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2014

Cesta Dubrovnik - zračna luka Dubrovnik (Ćilipi) - granica Crne Gore, dionica: Brgat - Plat

Inženjerskogeološki radovi koridora na području Brgat – Plat Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2014

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora rijeka brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica - 2. izgradnja novog izvlačnjaka / faza 2.

Geotehnički istražni radovi za predusjek i tunel i  glavni geotehnički projekt predusjeka Investitor: Lučka uprava Rijeka
HŽ Infrastruktura d.o.o.
Jadranska Vrata d.d.
Godina: 2014

Novi putnički terminal zračne luke zagreb, faza „B“ – Glavni projekt novog putničkog terminala zračne luke Zagreb

Projektantski geotehnički nadzor Investitor: Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Godina: 2014

Novi putnički terminal zračne luke Zagreb s priključnom prometnicom i infrastrukturom - Faza „B“

Glavni geotehnički projekti za crpne stanice 1 i 2, podvožnjaka ispod vojne vozne staze i uređaja za pročišćavanje Investitor: Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Godina: 2013

Autocesta A3 Zagreb – Lipovac, dionica: Lipovljani - Novska, čvor Lipovljani

Geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2013

Državna cesta čvor Bobovica (A3) - Prigorje Brdovečko (D225)

Inženjersko-geološki i hidrogeološki izvještaj za idejno rješenje Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2013

Čvor Rašćane i spojna cesta

Studija utjecaja na okoliš - inženjerskogeološko, seizmotektonske i hidrogeološke značajke Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2013

Obilaznica Petrinje

Studija utjecaja na okoliš - inženjerskogeološko, seizmotektonske i hidrogeološke značajke Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2013

Autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica: Ploče – Opuzen – granica BiH

Studija utjecaja na okoliš - inženjerskogeološko, seizmotektonske i hidrogeološke značajke, idejni geotehnički projekti za trasu, tunele i objekte (uključujući most preko Neretve) Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2013

Državna cesta D8, Stobreč – Dugi Rat – Omiš, dionica: Dugi Rat – Omiš od km 15+800 do km 19+958,96 , trasa od km 17+145 do 19+958,96 – izmjena i dopuna

Glavni i i izvedbeni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2012

Autocesta Zagreb – Macelj

Izvedbeni projekt sanacije pokosa na lokacijama usjeka ''Puhi'', ''Gornji Macelj 3'' i ''čvor Trakošćan'' Investitor: Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. Godina: 2012

Spojna cesta od obilaznice Vranje (D500) do Lupoglava (D44)

Studija utjecaja na okoliš - inženjerskogeološko, seizmotektonske i hidrogeološke značajke Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2012

Istarski ipsilon A8, dionica: Lupoglav - Vranja, Faza 2b – Dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012

Istarski Ipsilon A8, dionica: Cerovlje - Lupoglav, Faza 2b – Dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012

Istarski ipsilon A8, dionica: Ivoli - Cerovlje, Faza 2b – Dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012

Istarski ipsilon A8, dionica: Rogovići – Ivoli, Faza 2b – Dopuna na puni profil autoceste

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2012

Autocesta A12, dionica:Gradec – Sokolovac, poddionica:Kloštar Vojakovački - Velika Mučna

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2012

Autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, Dionica: Ivanja Reka – Ježevo, Čvor „Rugvica“ Paralelni put - sjever

Glavni geotehnički projekt za most preko kanala Rugvica Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2011

Istarski Y, 2.A faza izgradnje

Projektantski geotehnički nadzor Investitor: Učka konzalting d.o.o. Godina: 2010

Istarski Y, dionica: Nova Vas - Višnjan, 2.A faza izgradnje

Izvedbeni projekti terramesha i nasipa Investitor: Bouygues Travaux Publics Godina: 2010

Autocesta Zagreb - Macelj, Dionica: Krapina – Macelj

Program i interpretacija mjerenja i promatranja izvedenih usjeka i nasipa na AC Zagreb - Macelj, dionica: Krapina – Macelj Investitor: Pyhrn Motorway GmbH Godina: 2010

Autocesta A12, dionica:Gradec – Sokolovac, poddionica: Gradec – Kloštar Vojakovački

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekti za trasu i objekte Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2010

Državna cesta D8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš, Dionica: Dugi Rat – Omiš

Izvedbeni geotehnički projekt – Privremeno osiguranje iskopa izlaznog tunela „Omiš Izvedbeni geotehnički projekti trajne zaštite pokosa i osiguranja nožice nasipa na D8, Stobreč - Dugi Rat - Omiš, dionica: Dugi Rat - Omiš Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2009

Spojna cesta Zagvozd-Baška Voda s tunelom „Sveti Ilija – Biokovo“

Glavni geotehnički projekti za trasu i objekte spojne ceste Zagvozd-Baška Voda s tunelom „Sveti Ilija – Biokovo“, dionica: Pristupna cesta južnom portalu tunela Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2009

Zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Glavni geotehnički projekt roštiljne konstrukcije tunela Škurinje I Investitor: Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Godina: 2009

Jadranska autocesta, dionica: Medaki - Kanfanar, 2.A faza izgradnje

Glavni geotehnički projekt za vijadukt Limska Draga, Jadranska autocesta, dionica: Medaki - Kanfanar, 2.A faza izgradnje Investitor: Bina - Istra d.d. Godina: 2009

Zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Glavni geotehnički projekt vijadukta "Katarina" Investitor: Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Godina: 2009

Spojna cesta Zagvozd-Baška Voda s tunelom „Sveti Ilija – Biokovo“

Glavni geotehnički projekti za trasu i objekte spojne ceste Zagvozd-Baška Voda s tunelom „Sveti Ilija – Biokovo“, dionica: Pristupna cesta sjevernom portalu tunela Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o. Godina: 2008

Autocesta Zagreb - Macelj, Dionica: Krapina – Macelj

Glavni geotehnički projekt sanacije desnog pokosa od km 43+491 do km 43+563, AC Zagreb - Macelj, dionica: Krapina - Macelj Investitor: Pyhrn Motorway GmbH Godina: 2008

Zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Izvedbeni geotehnički projekt – Temeljenje toranjske dizalice kod Riječkog upornjaka na mostu „Rječina“ Investitor: Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Godina: 2008

Zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Izvedbeni geotehnički projekt za most „Rječina“ – južni kolnik – zaštita pokosa iskopa Riječkog kosnika Investitor: Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Godina: 2008

Državna cesta D8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš, Dionica: Dugi Rat – Omiš

Izvedbeni geotehnički projekt – Privremeno osiguranje iskopa izlaznog tunela „Brzet“ Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2008

Zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Izvedbeni geotehnički projekt za privremenu zaštitu pokosa ulaznog predusjeka tunela Trsat Investitor: Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Godina: 2008 Više o projektu

Zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Most Rječina-izvedbeni geotehnički projekt temeljenja Investitor: Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Godina: 2008

Autocesta Zagreb - Macelj, dionica: Krapina – Macelj

Vijadukt Tkalci-sanacija klizišta Investitor: Pyhrn Motorway GmbH Godina: 2007

Državna cesta D8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš, Dionica: Dugi Rat – Omiš

Glavni geotehnički projekt mosta "Cetina" Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2007

Brza cesta Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH-1.faza, Dionica: Čvor «Šibenik 1» –Tromilja

Geotehnički projekt za južni predusjek tunela Ploča na cesti Šibenik-Tromilja  dugi tekst Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2007 Više o projektu

Zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Geotehnički projekt za most „Rječina“ - južni kolnik - sidrenje privremenih zatega Investitor: Autocesta Rijeka - Zagreb d.d Godina: 2008. Više o projektu

Izmještanje DC 517 u Belom Manastiru

Geotehnički projekt trase Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2017 Više o projektu

Obilaznica Šenkovca

Trasa ceste i ostale prometne površine - Geotehnički projekt Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2017

Drveni most na rijeci Odri, Selce, Općina Orle

Investitor: JU Zeleni prsten Zagrebačke Županije Godina: 2017 Više o projektu

Državna cesta DC414 Dionica: Sparagovići-Doli

Trasa ceste i ostale prometne površine - Geotehnički projekt Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2017 Više o projektu