Drveni most na rijeci Odri, Selce, Općina Orle

Geotehnički elaborat za glavni projekt

Investitor: JU Zeleni prsten Zagrebačke Županije
Godina: 2017